EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA ve EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları belli süreler barındırıldıkları ve eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik, sağlık şartları ile bu gibi yerlerin açılma, çalışma ve denetleme usul ve esasların düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından ev ve süs hayvanları için açılacak olan, üretim, satış ve eğitim yerleri ile belli süreler barındırılacağı yerleri kapsar.

(2)Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için yerel yönetimlerin açtıkları barınaklar ile hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve 5199 sayılı Kanunla öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin açacağı barınak ve bakımevleri kapsam dışıdır.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, 01/07/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 13/06/2010 tarihli 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 11 inci ve 36 ncı maddesi ile 9/8/1991 tarihli ve 20955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 441 sayılı Tarım ve Köy işleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

Amfibik hayvan: Karada ve suda hareket ve yaşam yeteneğine sahip hayvanı,

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Barınma Yeri: Ev ve süs hayvanlarının, geçici süreler için barındırıldıkları barınak, konukevi, pansiyon ve otel gibi yerleri,

Çalışma İzin Belgesi: İl Müdürlüğü tarafından kuruluş izni verilmiş üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinin faaliyete geçmesi için verilen belgeyi,

Dezenfeksiyon: Hastalık yapıcı mikroorganizmaların fiziki, kimyevi yöntemler ve ultraviyole ışınları ile yok edilmesi işlemini,

Eğitim Sertifikası: 5199 sayılı kanun gereği, ev ve süs hayvanı satan kişilerin, bu hayvanların bakım ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programına katılarak, program sonu aldıkları belgeyi,

Eğitim yeri: Hayvan sahibinin isteği veya ilgili makamların gerekli görmesi durumunda, hayvanların itaat, tuvalet terbiyesi, hırçın hayvanların sakinleştirilmesi, koruma, bekçilik, sportif, avcılık gibi özelliklerin kazandırılması amacıyla, veteriner hekim denetiminde faaliyet gösteren yerleri,

Ev ve süs hayvanı: Sahiplerinin ya da sahipleri adına sorumluluğunu almış kişilerin yanında bulunan, üçüncü bir şahsa satışı ya da devredilmesi amaçlanmayan arılar, kabuklu hayvanlar ve kümes hayvanları haricindeki omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşları,

Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

Hizmetiçi Eğitim Belgesi: Ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinde görev alacak olan veteriner hekimlerin, Bölge Veteriner Hekimler Odası tarafından yapılan eğitime katılarak, eğitim sonunda aldıkları belgeyi, ifade eder.

İl Müdürlüğü  : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerini,

İş Yeri: Ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları, geçici süreler barındıkları ve eğitildikleri İl Müdürlüğünce ruhsatlandırılmış yerleri,

İşyeri Sorumlu Veteriner Hekimi: Ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri ile buralardaki hayvanların her türlü sağlık sorunları ve koruyucu önlemlerinden sorumlu veteriner hekimi,

Kuruluş İzni: Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda işyeri kurulması için İl Müdürlüğü tarafından verilen izni,

Pasaport: Hayvan için düzenlenmiş içerisinde hayvana ve sahibine ait bilgileri içeren Bakanlıkça belirlenen belgeyi,

Satış Yeri: Süs balıkları haricindeki ev ve süs hayvanlarının,  satıldığı yerleri,

Üretim Belgesi: İl Müdürlüğü tarafından çalışma izni almış üretim yerlerinde üretilen hayvanlar için düzenlenen belgeyi,

Üretim yeri: Ev ve süs hayvanlarının türlerine uygun ihtiyaçları sağlanarak, hayvan refahına uygun olarak üretildikleri yerleri,

[divide]

İKİNCİ BÖLÜM

Müracaat ve İzin İşlemleri

Kuruluş İzni Almak İçin Gerekli Belgeler

Madde 5- (1) Ev ve süs hayvanı üretim, satış, barınma ve eğitim yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar bir dilekçe ile bulundukları yerdeki mülki amirliğe müracaat ederek aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlamak zorundadır.

a) Ek-1’e uygun olarak işyeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi.

b) İş yerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik resim kurallarına göre hazırlanmış vaziyet planı.

c) İş yerinin tüm bölümlerini içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış onaylı bir adet proje.

d) Bağlı bulunduğu Belediyeden su kullanma belgesi, şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor, derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise, Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu.

e) Tüzel kişilerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, yönetim kurulu kararı.

(2) Bu bilgi ve belgeler, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince incelenir. Yapılan inceleme sonunda uygun bulunan yerlere, Ek-2’deki örneğe uygun olarak kuruluş izni verilir.

Çalışma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler

Madde 6- (1) Ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yeri açacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar, çalışma izni alabilmek için, ekinde aşağıdaki belgeler bulunan bir dilekçe ile bulundukları yerdeki mülki amirliğe müracaat ederler.

a) Muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan ve hizmet içi eğitim belgesi olan veteriner hekimle yapılmış en az bir yıllık bölge veteriner hekimler odası onaylı noter tasdikli sorumlu veteriner hekim sözleşmesi.

b) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemin alındığına dair İtfaiye Müdürlüğünden alınmış belge.

c) Eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin noter/kurum tasdikli uzmanlık belgesi fotokopisi.

d) Satış yerleri için, 5199 sayılı kanuna istinaden Yerel yönetimler tarafından satış yeri sahibi veya sorumlu yönetici adına düzenlenen eğitim sertifikasının fotokopisi.

e) Belediyeden alınmış işyeri ruhsatı.

(2) Müracaat ve ekleri, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve yetkililerin mahallinde yaptığı inceleme sonunda teknik ve sağlık yönden uygun bulunan yerlere mülki amirin onayı alındıktan sonra İl Müdürlüğünce ruhsat verilir. Gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlar adına, Ek-3’de bir örneği bulunan Çalışma İzin Belgesi düzenlenir. Çalışma İzin verilmiş iş yerlerine ait bilgiler Bölge Veteriner Hekimler Odasına bir yazı ile bildirilir.

[divide]

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Şartlar

 Genel Şartlar

Madde 7- (1) Çalışma izni verilmesi için iş yerlerinde aşağıdaki asgari teknik ve sağlık şartlarının bulunması zorunludur.

1) İşyerleri, ulaşım kolaylığı olan yerlerde kurulur, insan gıdası imal edilen iş yerlerini olumsuz etkileyecek mesafelere kurulmaz.

2) İşyeri zemini ve duvarları kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen fayans, mermer veya kolay temizlenip dezenfekte edilebilir su geçirmez açık renkli malzeme ile kaplı olmalıdır.

3) İş yeri zemini eğimli olmalıdır. Zeminde kanalizasyon veya fosseptiğe bağlı ızgaralı veya sifonlu yer süzgeci bulunmalıdır.

4) İş yerlerinde, şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede su deposu bulunmalıdır.

5) Zeminin ve duvarların temizlik ve dezenfeksiyonu için basınçlı su, musluk ve hortum düzeneği bulunmalıdır.

6) Aydınlatma yeterli olmalı, hayvanları rahatsız edecek kuvvetli, doğrudan hayvanları aydınlatacak ışık kullanılmamalıdır.

7) İşyerlerinin dışarıya açılan pencere kanatları her türlü haşerenin girmesini engelleyecek tarzda kapatılmalıdır.

8) İşyerinin havasını, iklim, hayvan sayısı, hayvan türü gibi koşullara bağlı olarak temizleyebilen havalandırma tesisatı bulunmalıdır.

9) Kafes ve ekipmanlar ile malzemeler, dezenfektanlara dayanıklı, paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.

10) İşyeri hastalık yapan mikroorganizmalara ve parazitlere karşı haftada bir, hastalık şüphesi durumunda gerektiği zamanlarda dezenfekte edilmelidir.

11) Her kafeste barındırılan hayvan türüne uygun yemlik, suluk ve altlık bulunmalıdır. Kafes, suluk, yemlik gibi malzemeler, her gün ve her hayvan değişiminden önce mutlaka temizlenip dezenfekte edilmelidir. Altlıklar her gün, gerekli durumlarda daha sık ve hayvan değişimlerinde mutlaka değiştirilmeli, her değiştirilmede kafes dezenfekte edilmelidir.

12) Kafesler, hayvan türlerine göre yeterli sayıda ve  ekli tablolarda verilen büyüklükte olmalıdır.

13) Yılan, kertenkele, kurbağa, kaplumbağa gibi hayvanların tabii hayatlarındaki ortam sağlanmalıdır.

14) İş yerlerinde köpek, kedi, sincap ve yırtıcı hayvanlar kafeslerde tek olarak bulundurulmalıdır.

15) Hayvanların bulundurulduğu kafes ve özel yaşam alanlarının üzerine hayvanı tanıtıcı etiketler asılı olmalıdır.

16) İş yerlerinde çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin veya kötü kokunun yayılmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

17) Temizlik artıkları, kullanılmış altlıklar ve dışkılar, dayanıklı, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içinde muhafaza edilip işyeri dışına bırakılmamalıdır.

18) İşyerinde ölen hayvanlar, sorumlu veteriner hekime bildirilir. Ölen hayvanlar tıbbi atık torbalarına konularak, uygun şartlarda muhafaza edilip, usulüne uygun şekilde bertaraf edilir.

19) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, sorumlu veteriner hekim durumu en seri şekilde resmi makamlara haber vermek ve yetkililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.

20) Bu yönetmeliğe tabi iş yerlerinde bulunan hayvanlar, salgın hayvan hastalığı şüphesi durumunda İl veya İlçe Müdürlükleri tarafından karantinaya alınabilir. Karantina süresince yapılan her türlü masraflar işyeri sahibine aittir.

21) İş yerlerinde ürün satışı yapılacak ise, ürünler zeminden en az 10 cm yükseklikte, kolay temizlenebilir raflarda satışa sunulur. Ürün satış standları, hayvan türüne göre ayrılarak, stand üzerine 10 cm genişliğinde hangi hayvan türüne ait ürünlerin satıldığını belirten tabelalar asılır.

[divide]

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üretim Yerleri

 

Kedi- Köpek üretim yerleri

Madde 8-  (1) Kedi-köpek üretim yerlerinde, aşağıdaki şartlarının bulunması zorunludur.

a)      Kullanılacak arazi diğer yerleşim yerlerine en az 500 metre mesafede olmalı.

b)      İdari büro, veteriner hekim odası, personel odası, duş, depo, tuvalet, hayvan karantina ve müşahede ünitesi, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı mutfak ünitesi, temizlik ünitesi, kapalı ve açık gezdirme alanı olmalıdır.

c)      Tüm açık bölümler kuzeye dönük olmayacak şekilde yerleştirilmeli,

d)      Kapalı bölümlerde, köpeklere güneş ışığı gelebilecek büyüklükte, dışarıdan kemirgen, sinek ve benzeri haşerenin girmesine engel olacak tel ile kapatılmış cam pencereler ve havalandırma penceresi bulunmalıdır.

e)      Toprak zeminli gezdirme alanları olmalıdır.

f)       Hayvanların barındığı açık ve kapalı bölümlerin zemini ve duvarları yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplı olmalıdır.

g)      Hayvanların yatabileceği ırklarına ve boyutlarına uygun, yerden en az 10cm yükseklikte platformlar bulunmalıdır.

h)      Üretim ünitelerinin kapalı bölümlerinin çatısı izolasyonlu uygun bir çatı malzemesi ile, açık alandaki kafesli bölümün yarısı yağmur ve güneşi engelleyen bir çatı malzemesi ile kapatılmalıdır.

i)        Diğer ünitelerden bağımsız kapalı bir bölümde hayvanın ırkına uygun boyutta içinde doğum kasası bulunan köpekler için 6m², kediler için 4m² ölçüsünde en az 2 doğum ünitesi olmalıdır.

j)        Doğum ünitesi ile bitişik doğumdan en az 6 haftalığa kadar dönemde annesi ile birlikte yavruların tutulacağı köpekler için 6m², kediler için 4m² ölçüsünde kapalı en az 4 adet yavru ünitesi olmalıdır.

k)      Diğer ünitelerden bağımsız, köpekler için 6 m², kediler için 4m² ebatlarında kapalı bir bölümde karantina ünitesi olmalıdır.

l)        Tüm kafeslerde, dezenfekte edilebilir su ve mama kapları bulundurulmalıdır.

m)    Üretim yerlerinde hasta, yaralı, sakat, hayvan bulundurulmamalıdır.

n)      Köpek üretim yerleri benzer şekilde kurulan kedi üretim yerlerinden ayrılmış olmalıdır.

  • o)      Üretim yerine koyulan hayvanların türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgileri, ıslanmaz pvc gibi bir muhafaza ile her bir ünite üzerinde görünen bir yere asılmalıdır.

p)      Kedi üretim yeri içine kedilerin yatabileceği yüksekliklere tırmalama ve oyun platformları, yataklar ve benzeri malzemeler koyulmalıdır.

q)      Üretim yerinde kimliklendirilmiş köpek yavrularına beş haftalık iken iç paraziter ilaçları, altı haftalık iken Distemper, Parvo, Corona virus aşıları, sekiz haftalık iken ise dış paraziter ilaçları yapılmış olmalıdır. Kimliği, iç ve dış paraziter ilaçları ile aşıları yapılmış olan ve yapılan aşılama üzerinden on beş gün geçmiş yavrular satış yerine gönderilir.

r)       Üretim yerinde kimliklendirilmiş kedi yavrularına altı haftalık iken iç paraziter ilaçları, sekiz haftalık iken Panleukopenia, Rhinotracheitis ve Calici Virus aşıları ve dış paraziter ilaçları yapılmış olmalıdır. Kimliği, iç ve dış paraziter ilaçları ile aşıları yapılmış olan ve yapılan aşılama üzerinden on beş gün geçmiş yavrular satış yerine gönderilir.

 

Kemirgen üretim yerleri

Madde 9- (1) Kemirgen üretim yerlerinde, aşağıdaki şartlarının bulunması zorunludur.

a)      Kemirgen Üretim yeri olarak kullanılacak işyeri 100 metrekarenin altında olamaz.

b)     Üretim için kafesler zeminden ve tavandan 30 cm mesafede olmalıdır. Üst üste en fazla 4 adet kafes konulabilir. Kafes düzenekleri arasında koridor şeklinde en az 100 cm mesafe olmalıdır.

c)      Havalandırma, ısı ve nem sistemlerinin merkezi bir yapı ile oluşturulması ve tesiste pencerelere mümkün olduğunca az yer verilmesi gerekir ancak, pencere varsa fazla büyük olmamalı, ısı, ses ve ışık yalıtımına uygun şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca insekt ve rodentlerin içeri girmesini engellemek amacıyla gerekli önlemler alınmalıdır.

d)     Üretim yerindeki hayvan odalarının bulunduğu bölümler tercihen penceresiz olmalı, varsa pencere, kapı ve drenaj kapakları sıkı bir şekilde daima kapalı bulunmalı ve düzenli aralıklarla kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

e)      Giriş bölümlerinde dezenfektan ya da antibakteriyel paspaslar kullanılmalıdır.

f)      Hayvanların farklı tür, ırk ve soylarda kullanılabileceği göz önünde bulundurularak, türlerine ve kullanım amaçlarına göre farklı odalarda ve kafeslerde barındırılması gerekmektedir.

g)      Odaların zemin ve duvarları darbelere dayanıklı, su geçirmez, dezenfektan ve yüzey temizleyicilerine dayanıklı materyalden yapılmış olmalı.  Zeminler kaygan özellikte olmamalı, yüzeylerinde girinti ve çıkıntı bulunmamalıdır. Yüzeylerin özellikle tesisat borusu, kanalizasyon borusu, kablo ve kapı gibi malzemelerle kesiştiği noktalarda kırık, çatlak, delik olmamalıdır. Zeminler; kafesler, raflar, kafes taşıyıcıları, taşıma arabaları ve diğer ekipmanların taşınması sırasında meydana gelebilecek yıpranmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

h)     Hayvanlarının barındırıldıkları odalarda, prizler ve elektrik düğmeleri olmamalı var ise kapaklı olmalı ve hayvanların yetişemeyeceği bir yerde olmalıdır.

i)       Kapılar, güvenlik açısından odaların içine açılmalı, sabit olmayan alet ve ekipmanların geçirileceği büyüklükte, eşik ve kasalara tam olarak temas etmelidir. Eşikler, malzeme naklini engellemeyecek şekilde olmalıdır. Kapılar, aşınmaya, çürümeye ve darbelere temizlik ve dezenfeksiyona dayanıklı malzeme ile kaplanmış olmalı ve kilitlenebilir özellikte olmalıdır. Kapılarda gözlem pencereleri bulunmalı ve bu pencereler ışık geçirmeyecek şekilde kapatılmalıdır.

j)       Hayvanlara ait yiyecek, içecek veya kullanılan malzemeler ve ilaçlar, hayvanların bulunduğu odalarda depolanmamalıdır.

k)     Hayvanlara kafesler içerisinde güvenli bir ortam sağlanmalı, hayvanın kaçabileceği ve kendisine zarar vereceği şekilde olmamalıdır.

l)       Hayvanlar yemliklere ve suluklara kolay ulaşabilmeli, yemlikler ve suluklar kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış olmalı, yem ve su servisi kolay yapılabilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

m)   Kafesler, hayvanların dışarıdan rahatsız edilmeden gözlenebileceği şekilde olmalı kenar, köşe ve birleşim yerleri yuvarlatılmış ve aşınmaya dayanıklı malzemeden imal edilmeli, gövdeleri haricindeki bölümleri paslanmaz çelik ve sterilize edilebilir özellikte olmalıdır.

n)     Farelerin barındırıldıkları kafes kapaklarının tel aralığı 6 mm. ratların 12 mm.den geniş olmamalıdır.

o)     Altlık malzemesi, kuru, emici özellikte, tozsuz olmalıdır.

Kuş üretim yerleri

Madde 10 – (1) Kuş üretim yerlerinde, aşağıdaki şartlarının bulunması zorunludur.

a)      Kuş üretim yeri olarak kullanılacak yer diğer meskun mahalden en az 500 metreden daha yakın olamaz.

b)     Kuş Üretim yeri olarak kullanılacak işyeri 100 metrekarenin altında olamaz.

c)      Kuş üretim yerinde iş yerinin tavana yakın bölümünde tüm kafeslere ve kuşlara güneş ışığı gelebilecek büyüklükte cam ve havalandırma için açıldığında kuşların kaçmasına, dışarıdan kemirgen, sinek ve benzeri girmesine engel olacak kafes veya sinek teli ile kapatılmış pencereler bulunmalıdır.

d)     Üretim için kafesler zeminden ve tavandan 30 cm mesafede olmalı. Üst üste en fazla 4 adet kafes konulabilir. Kafes düzenekleri arasında koridor şeklinde en az 100 cm mesafe olmalıdır.

e)      Kafes altlarında çekilip temizlenebilen paslanmaz, yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen malzemeden yapılmış çekmece olmalıdır.

f)      Kuş ünitesindeki suluklar her zaman dolu ve temiz olmalıdır.

g)      Yuvadan erken alınmış, tüylenmesini tamamlamamış yavru kuşlar satışa sunulmaz.

h)     Üretim ünitesinde, sağlıksız ve yaralı kuşlar bulundurulmaz.

[divide]

BEŞİNCİ BÖLÜM

Satış Yerleri

 

 Hayvan satış yerleri

Madde 11- (1) Hayvanlarının satış yerlerinde aşağıdaki şartlara uyulması zorunludur.

a)      Kedi ve köpek satışları, başka mesken veya bir iş yeriyle bağlantısı olmayan cadde ve sokağa müstakil çıkışı olan yerlerde, hayvan barınaklarında veya üretim yerlerinde yapılacaktır. İş merkezi ve pasaj içlerinde kedi ve köpek satışı yapılmaz.

b)     Kimliklendirilmiş köpek yavrularına beş haftalık iken iç paraziter ilaçları, altı haftalık iken Distemper, Parvo, Corona virus aşıları, sekiz haftalık iken ise dış paraziter ilaçları yapılmış olmalıdır. Kimliği, iç ve dış paraziter ilaçları ile aşıları yapılmış olan ve yapılan aşılama üzerinden on beş gün geçmiş yavruların satışına izin verilir.

c)      Kimliklendirilmiş kedi yavrularına altı haftalık iken iç paraziter ilaçları, sekiz haftalık iken Panleukopenia, Rhinotracheitis ve Calici Virus aşıları ve dış paraziter ilaçları yapılmış olmalıdır. Kimliği, iç ve dış paraziter ilaçları ile aşıları yapılmış olan ve yapılan aşılama üzerinden on beş gün geçmiş yavruların satışına izin verilir.

d)     Yurt dışından ithali yasak olan hayvanların satışı yasaktır.

e)      Ebeveynlerin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer şahısların açık rızası olmaksızın 16 yaşın altındaki kişilere hayvan satışı yapılamaz.

f)      Müşterilerin kafeste bulunan hayvanlara direk teması ve ulaşması önlenmelidir.

g)      Satış yerinde hasta, sakat, gebe, yeni doğum yapmış hayvanlar ile iki aylıktan küçük kedi köpek yavrusu bulundurulmaz.

h)     Satış yerindeki tüm hayvanların program dahilinde periyodik aşı, iç ve dış parazit ilaç uygulamaları sorumlu veteriner hekim tarafından gününde yapılıp, ve yapılan bu işler Kayıt Defterine düzenli işlenir.

i)       Hayvan satış yerlerinde koyulan hayvanların türü, ırkı, yaşı, ve diğer bilgileri ıslanmaz pvc gibi bir muhafaza ile ünite üzerinde görünen bir yere asılır.

j)       Çevreden ve doğal ortamından alınan veya üretim tesisine ait belgesi olmayan hayvanların,  satışı yapılamaz.

k)     Egzotik hayvanlar türlerine özel gerekli yaşam şartlarını sağlayan özel kafeslerde barındırılmalı ve satılmalıdır.

[divide]

ALTINCI BÖLÜM

Barınma ve Eğitim Yerleri

 

Kedi-Köpek barınma ve eğitim yeri

 Madde 12- (1) Hayvanlarının barınma ve eğitim yerlerinde aşağıdaki şartlara uyulması zorunludur.

a)      Aynı arazi içinde idari büro, veteriner hekim odası, personel odası, duş, depo, tuvalet, hayvan karantina ve müşahede ünitesi, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı mutfak ünitesi, temizlik ünitesi, kapalı ve açık gezdirme alanı olmalıdır. Eğitim yerlerinde bunlara ilave olarak kapalı ve açık eğitim yeri olmalıdır.

b)     Barınma ve eğitim yerlerinin kurulacağı alan, hayvan sayısına ve Tablo’da verilen ölçülere göre belirlenmelidir.

c)      Barınma ve eğitim yerinde kalan hayvanlar için düzenli gezdirilebileceği zemini toprak gezdirme alanları olmalıdır.

d)     Barınma ve eğitim yerlerinin kapalı bölümleri zemini ve duvarları yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplı, açık kısmın zemini yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplı, ünitelerin açık alandaki bitişik duvarları en az 150 cm yüksekliğinde yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplı duvarla ayrılmış ve kalan üst kısım ve ön kısım paslanmaz kafes telle kapatılmış olacaktır. Kapalı alanda yeterli güneş ışığı ve hava alabilecek, açıldığında kafes teli kapatılmış havalandırma penceresi bulunmalıdır.

e)      Hayvanların yatabileceği yerlerde hayvanın ırkına ve boyutuna uygun, yerden en az 10cm yükseklikte uygun altlıklar bulunmalıdır.

f)      Barınma ve eğitim yerlerinin kapalı bölümlerinin çatısı izolasyonlu uygun bir çatı malzemesi ile kaplanacak. Açık alandaki kafesli bölümün yarısının yağmur ve güneşi engelleyen bir çatı malzemesi ile kaplanır.

g)      Barınma ve eğitim yerlerinde su ve mama kapları bulundurulmalıdır.

h)     Barınma ve eğitim yerlerinde hasta hayvan bulundurulmaz.

i)       Barınma ve eğitim yerlerinde kedi ve köpekler ayrı bölümlerde bulundurulmalıdır.

j)       Barınma ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların yiyecek ihtiyaçları hayvan sahibi tarafından veya iş yerince temin edilir. Yiyeceğin kimin tarafından karşılanacağı ve özellikleri hayvan teslim tutanağında belirlenir.

k)     Eğitim yerlerine 4 aylıktan küçük yavru köpekler kabul edilemez.

l)       Barınma ve eğitim yerlerine kabul edilecek hayvanların aşılamalarının ve parazit ilaçlamalarının yapılmış olması gerekmektedir.

m)   Eğitim yerlerinde, tutanağa hangi eğitimin verileceği yazılmalı ve hayvan sahibinin imzası alınmalıdır.

n)     Barınma ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların hastalanması durumunda, hayvan sahibine bilgi verilerek tedavisi yapılır. Eğer hayvan sahibine ulaşılamıyorsa sorumlu veteriner hekimin kararı uygulanır. Masraflar hasta hayvan sahibi tarafından karşılanır.

o)     Barınma ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanın ölmesi durumunda hayvan sahibine bilgi verilir ve talep etmesi halinde masraflar kendisine ait olmak üzere resmi kurumlarda otopsi ve laboratuar analizleri yaptırılabilir.

p)     Hayvan eğitim yerlerinde belgesi olan eğitim uzmanı ve yeterli sayıda bakıcı olmalıdır.

q)     Yabancı uyruklu eğitim uzmanlarının resmi makamlardan onaylı eğitimci belgesi olmalıdır. 

[divide]

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hayvanlara Ait Kayıtlar

 Madde 13-(1)İş yerlerinde, ithal edilmiş hayvanlar için, ithal edildiklerini gösteren gümrük belgelerinin, sağlık ve orijin sertifikalarının birer sureti bulundurulması zorunludur.

(2)İşyerlerinde bulunan ve iki aylık olan her kedi, köpek yavrusu kimliklendirilmiş olmalıdır.

(3) Kedi köpek üretim ve satış yerlerinde bulunan her bir hayvan için ayrı ayrı pasaport tanzim edilir. Pasaporta ait vasıf ve şartlar Bakanlıkça yayımlanan talimatla belirlenir.

(4)Üretim ve satış yerindeki hayvanlar Ek-4 ‘deki kayıt defterine işlenerek kayıt altına alınmalıdır.

(5) Satılan her hayvan için Ek-5’deki Hayvan Satış Belgesi doldurulur. Hayvan Satış Belgesi iki nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası hayvan sahibine verilir.

(6) Barınma ve eğitim yerlerinde bulunan hayvanlar Ek-6 daki kayıt defterine işlenerek kayıt altına alınmalıdır.

(7)Barınma ve eğitim yerlerinde bulunan hayvana ait Ek-7 deki Hayvan Teslim Tutanağı düzenlenir. Düzenlenen teslim tutanağında hayvana ve hayvanı teslim eden ve teslim alana ait bilgiler bulunur.

(8) İş yerlerinde yapılan denetim Ek-8 deki Denetim Defterine kaydedilir.

(9) İş yerlerinde yapılan dezenfeksiyon işlemleri Ek-9 daki Dezenfeksiyon Defterine işlenir.

(5) Üretim yerlerinde üretilen hayvanlar için Ek- 10‘daki “Üretim Belgesi” düzenlenir

(9) Barınma ve eğitim yerleri, buralara getirilen hayvanlar için, Ek-11’deki örneğe uygun olarak taahhütname de alabilir.

(10) Bu Yönetmelik hükümlerine göre işyerlerinde bulundurulacak olan defterlerin sayfaları İl Müdürlüğü Hayvan Sağlık Şube Müdürlüğünce numaralandırılıp mühürlenmiş olacaktır.

  

Sorumlu Veteriner Hekim İstihdamı

Madde 14- (1) Bu yönetmelik kapsamında kurulan ev ve süs hayvanı üretim, satış, barınma ve eğitim hizmeti veren iş yerlerinde sorumlu veteriner hekim istihdamı zorunludur.

(2) Sorumlu veterinerlik hizmetleri Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekimler tarafından verilir.

(3) Sorumlu veteriner hekimlerin, konuları Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Bakanlık tarafından belirlenmiş hizmet içi eğitimi almış olmaları gerekmektedir.

(4) Hizmet içi eğitim belgesine sahip veteriner hekimle, en az bir yıllık, bölge veteriner hekimler odası tarafından onaylı ve noter tasdikli sorumlu veteriner hekim sözleşmesi yapılmalıdır. Sözleşmede çalışma gün ve saatleri belirlenmiş olmalıdır.

(5) İşyeri sorumlu veteriner hekimi istihdamında yapılacak sözleşmede bağlı bulunduğu veteriner hekimler odasının belirlediği asgari ücret tarifesindeki ücretler karşılığında görev yapar. Bu ücretlerin altında sözleşme yapamaz.

(6) İşyeri sahibi, sorumlu veteriner hekimin görevlerini yerine getirmede, kullanacağı araç, gereç ve görevliler dahil her türlü imkanı sağlamak zorundadır.

(7) Sorumlu veteriner hekim işten ayrılmak istediği taktirde, bir ay önceden işyeri sahibine ve Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne ve bağlı bulunduğu veteriner hekimler odasına bir dilekçe ile bildirmek zorundadır.

(8) İşveren sorumlu veteriner hekimi işten çıkarılmak istenmesi halinde, bir ay önceden veteriner hekime, veteriner hekimin bağlı bulunduğu veteriner hekimler odasına ve Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne bildirmek ve yeni bir sorumlu veteriner hekim istihdam edilene kadar bir önceki veteriner hekimle çalışmak zorundadır.

  

Sorumlu Veteriner Hekimin Görev ve Sorumlulukları

Madde 15-(1) Sorumlu veteriner hekimin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

(2) Sorumlu veteriner hekim, yönetmelikte belirlenen tüm görev ve sorumluluklarında, mesleki hizmet yasalarına, bağlı bulunduğu veteriner hekimler odasının almış olduğu kararlara ve tüm mesleki etik kurallara uymak zorundadır.

(3) Sorumlu veteriner hekim, işyerlerinin mevcut yasalara uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden, işyerine sağlıklı hayvanların kabul edilip uygun şartlarda alınıp satılmasından, işyerlerindeki hayvanların tür ve cinslerine göre aşılama ve ilaçlamalarının yapılmasından ve buradaki alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılmasından, atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından işveren ile birlikte sorumludur.

(4) İşyerine gelen ve satılan hayvanların miktarları, geliş ve çıkış tarihleri, tür ve cinslerine göre aşılama, ilaçlama tarihleri gibi kayıtları tutar. Kendilerine bildirilen zaman ve şekilde belli periyotlarla İl veya İlçe Müdürlüklerine gerekli bilgileri verir.

(5) Sorumlu veteriner hekim, bu tür iş yerlerini amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz.

(6) İş yerlerinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, sorumlu veteriner hekim durumu enseri vasıta ile resmi makamlara haber vermek ve ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.

(7) İş yerlerinde, reçeteye tabii olmayan Veteriner Müstahzarları dışında her türlü ilaç, aşı ve biyolojik madde satışı ve dağıtımı yapılamaz.

(8) İş yerinde ölen hayvanların ölüm nedeni, sorumlu veteriner hekim tarafından kayıt defterine işlenir. Varsa yapılan tahlil, uygulanan tedavi ve laboratuar teşhisleri rapor halinde deftere işlenip işyerinde muhafaza edilir.

(9) İşyeri sahibi ile sorumlu veteriner hekim, tüm teknik, sağlık ve yukarıda belirtilen şartların sağlanmasından birlikte sorumludur.

Kapatma, Değişiklik ve İlaveler

Madde 16- (1) Ruhsat almış hayvan üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri, Bakanlığın müsaadesi olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapamazlar. Verilen ruhsat, gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlar için olup, üzerinde yazılı olan adres için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde ruhsat geçerliliğini kaybeder. Ruhsatta belirtilen sahip veya unvanın değişmesi hallerinde, durum en az bir ay önceden bir dilekçe ile mülki amirliğe bildirilir. Dilekçeye Bakanlık İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere değişiklikler ile ilgili bilgi ve belgelerle ruhsatın aslı eklenir. Bakanlık İl Müdürlüğü ruhsat üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden ruhsat düzenler.

(2) Ruhsatın kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde, gazete ilanı veya tahrip olmuş ruhsatın aslı, bir dilekçeye eklenerek bulundukları yerdeki mülki amirliğe müracaat edilir. Bakanlık İl Müdürlüğünün uygun görmesi halinde yeniden eski tarih ve sayı ile gerekli açıklama yapılarak ruhsat düzenlenir.

(3) Bu yönetmeliğe tabi işyerlerinin faaliyetlerinin sahibi tarafından durdurulması veya kapatılması hallerinde, bu durum bir ay öncesinden bir yazı ile bulundukları yerdeki mülki amirliğe bildirilir.

 Denetim

Madde 17- (1) Ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinin çalışmaları 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na ait yönetmelik ve talimatlara uyulup uyulmadığı yönüyle, İl veya İlçe Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekimlerin denetimine tabidir. Denetim, en az yılda 1 defa ve gerektiğinde süreye bakılmaksızın yapılır ve eksiklikler tespit edilerek Ek-8’deki örneğe uygun olarak denetim defterine kaydedilir.

 

Yasaklar ve Cezai işlemler

Madde 18- (1) Yasaklar aşağıda sayılmıştır.

a) Bu iş yerleri, başka işyeri ile ve meskenle doğrudan bağlantısı olmamalıdır. Çalışma izni verildikten sonra, iş yeri, başka işyeri veya meskenle bağlantılı hale getirilirse bir aylık süre verilir. Bu süre sonunda bu bağlantının iptal edilmemesi halinde çalışma izni iptal edilir.

b) İş yerlerinde, reçeteye tabii olmayan Veteriner Müstahzarları dışında her türlü ilaç, aşı ve biyolojik madde satışı ve dağıtımı kesinlikle yapılamaz. Yapanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

c) İş yerlerinde, üretim izni alan yerler hariç hayvan üretimi yapılamaz. Üretim yeri haricindeki iş yerlerinde hayvan üretimi yapıldığının tespiti halinde yazılı ikaz edilir, bu işyerlerinin üretiminin tekrarı halinde çalışma izni iptal edilir.

d) Bu iş yerlerinde doğal ortamlarından yakalanarak toplanan yaban av hayvanlarının, bunların yumurta ve yavrularının üretilmesi ve satılması yasaktır. Tespiti halinde ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

e) İş yerlerine muayene, tedavi ve aşılama amacı ile hasta ve sağlam hayvan kabul edilemez. Tespiti halinde yazılı ikaz edilir, tekrarı halinde çalışma izni iptal edilir.

f) Bu yönetmeliğe tabi iş yerlerini, işyeri sorumlu veteriner hekimi, amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz. Tespiti halinde yazılı ikaz edilir, tekrarı halinde çalışma izni iptal edilir, sorumlu veteriner hekim veteriner hekimler odasına bildirilir.

g) Üretim ve satış yerlerinde hiç bir surette kafeslere misafir hayvan konmaz. Tespiti halinde yazılı ikaz edilir, tekrarı halinde çalışma izni iptal edilir.

h) Hayvanların eğitimi sırasında hayvanın gücünü aşacak hareketlere zorlayarak yaralanmalarına veya sakat kalmalarına yol aşacak yöntemler uygulanama, cihaz tatbik edilemez. Tespiti halinde yazılı ikaz edilir, tekrarı halinde çalışma izni iptal edilerek 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (h) fıkrasına göre işlem yapılması için İl Çevre Orman Müdürlüğüne bildirilir.

ı) Ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri kuruluş izni ve/veya çalışma izni almadan faaliyete geçemez. Çalışma izni olmadan faaliyet sürdürenler hakkında 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (i) bendine göre işlem yapılır.

i) Ebeveynlerin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer şahısların açık rızası olmaksızın 16 yaşın altındaki kişilere ev ve süs hayvanı satılamaz. Tespiti halinde yazılı ikaz edilir, tekrarı halinde çalışma izni iptal edilir.

j) İthalat izin belgesi bulunmayan hayvanların satışı yapılamaz. Tespiti halinde ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

k) İthali yasak olan Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentina, Filo Brasilerio ve bunların melezleri  gibi tehlike arz eden hayvanların satışı yapılamaz. Tespiti halinde, 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (k) fıkrasına göre işlem yapılması için İl Çevre Orman Müdürlüğüne bildirilir.

l) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasızca işlem yapmak, dövmek, aç susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etme, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır. Tespiti halinde, 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (k) fıkrasına göre işlem yapılması için İl Çevre Orman Müdürlüğüne bildirilir.

(l) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde, ihbarı mecburi bir hastalık çıkışının bildirilmemesi durumunda 5996 sayılı Kanunun 36 nci maddesinin (c ) fıkrasına göre işlem yapılır.

(m) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen kayıtları tutmayanlar hakkında 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ( i) bendine göre işlem yapılır.

 

(2) Ruhsat almış iş yerlerinde bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali, veya Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılan denetimlerde mevzuata aykırı hususların tespiti, görülen noksanlıkların ve aksaklıkların giderilmemesi veya eksikliklerin devam etmesi hallerinde bir kez yazılı ikazı takiben işyeri Çalışma İzni iptal edilir. Çalışma İzni İptal edilen iş yerinin faaliyetini sürdürmesi halinde 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre işlem yapılır.

(3) İşyeri Sorumlu veteriner hekiminin Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmesi durumunda Bölge Veteriner hekimler Odasına bildirilir.

 

Halen Çalışan Ev ve Süs Hayvanı Satış, Barındırma ve Eğitim Yerlerinin Durumu

Madde 19– (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Yönetmelikte bahsedilen sahada faal olan işyerleri bir yıl içinde, durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uydurarak, bulundukları yerdeki mülki amirliğe başvurmak zorundadır. Uymayan işyerlerinin ruhsatları iptal edilir.

Yürürlük

Madde 20- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

[divide]

[button color=”green” link=”http://adf.ly/YzzAc” size=”medium” target=”_blank” font=”georgia” align=”left”]Ekleri İndirmek için Tıklayın[/button]

 

İlginizi Çekebilir

Yorum yaz

Serinofil Beyaz Logo

Serinofil, 2012 yılından beri başta kanarya olmak üzere tüm kanatlı dostları seven insanların buluşma noktasıdır. “Dernek” değildir.

SAYFALAR

Copyright © 2012 –  Serinofil.com |   DMCA.com Protection Status |   Sanatizi Reklam Ajansı

İnternet sitemizin çalışması, analitik çalışmaların yürütülmesi ve tercihleriniz doğrultusunda sitenin kişiselleştirilmesi için çerezler kullanmaktayız. Çerezlere dair detaylı bilgi için Politikalar Sayfamız'ı inceleyebilirsiniz. Kabul Ediyorum

Adblock Algılandı

Lütfen web sitemiz için tarayıcılarınızdan AdBlocker uzantınızı devre dışı bırakarak bize destek olun.