Bülbül Ötüşlü Kanaryacılık – 7

BÜLBÜL ÖTÜŞLÜ KANARYA MÜSABAKA KURALLARI :

Bu konu Bülbül Ötüşlü Kanarya müsabakası düzenlemek veya müsabakalara katılmak isteyen dernekler arasında varılacak bir mutabakatla tespit edilmelidir. Bu arada bahsedilecek konular karar alacak derneklere yardım amaçlıdır.

 1. Müsabaka düzenlemek isteyen dernekler bir araya gelerek kura ile belirlenmelidir.
 2. Müsabakanın düzenlenmesinde öncelikle bir divan başkanlığı ve üyeleri oluşturulmalıdır. Eskiden beri alışagelen şekli müsabakalara katılan dernek başkan ve yetkililerinden divan başkanlığı oluşturulması şeklindedir.
 3. Yarışmacılar kur’a ile belirlenir ve kur’a kurallarının değiştirilmesi katılımcıların isteğine bırakılmamalıdır.
 4. En az beş kişiden oluşan jüri üyeleri seçilmelidir. Zorunluluk olmadıkça jüri üyeleri müsabakaya katılan derneklerin gösterecekleri adaylar arasından, bülbül ötüşünden çok iyi anlayan ve yarışmaya yarışma kuşu ile katılmayan kimselerden oluşturulmalıdır. Jüri üyeleri müsabaka öncesi kendi aralarında bir jüri başkanı seçerek bu kişiyi divan başkanlığına bildirmelidir.
 5. Müsabakayı düzenleyen dernek müsabaka salonunda sükuneti sağlamalı yarışma anında hiçbir gürültü, giren çıkan ve konuşma olmamalıdır.
 6. Jüri yarışmacının kuşunun ötüşünü kafi gördüğü takdirde jüri başkanı tarafından Divan Başkanlığına bildirilerek divan başkanlığının da uygun görmesi halinde kuş yarışmadan kaldırılmalıdır.
 7. Jüri üyelerinin yapmış olduğu ve puan cetvelinde belirttiği puanlar Divan başkanlığında toplanarak divan başkanlığınca müsabaka puanlama cetveline işlenmelidir.
 8. Beş kişiden oluşan jürinin vereceği puanlar divan başkanlığınca kontrol edilerek aşırı yüksek veya düşük puan veren jüri üyesi jüri başkanına bildirilerek uyarılmalı ve her müsabık kuş için beş jüri üyesinin vermiş olduğu puanlardan en yüksek ve en düşük olanları puanlama dışı bırakılıp üç jüri üyesinin verdiği puanlar geçerli sayılmalıdır.
 9. Bülbül ötüşlü kanaryaların yarışma süreleri 10 dakikadan az ve 15 dakikadan çok olmamalıdır. Bu süreyi yarışma kuşu adedine göre divan başkanlığı belirlemeli ve duyurmalıdır.
 10. Yarışma süresi müsabakayı düzenleyecek dernekçe temin edilecek zaman saati ile divan başkanlığınca takip edilmelidir.
  Jüri üyelerinin yapmış olduğu puanlama divan başkanlığınca kabul edilmesi ile kesinlik kazandığından sonuçların açıklanması ile yapılacak itirazlar yersiz sayılmalıdır. Ancak müsabaka düzenleyen dernek müsabık kuşların görüntü ve seslerini kameraya almak zorundadır. Kuş sahibinin itirazı halinde divan başkanlığınca itirazın yerinde görülmesi halinde kayıt divan başkanlığınca incelenerek haksız puan verildiğinin tespiti halinde ilgili jüri üyelerine uyarı – jüri üyeliğinden ihraç edilme gibi vs. cezalar verilebilir.
 11. Müsabaka sonuçları divan başkanlığınca açıklanmalıdır. Dereceye giren müsabıkın adı soyadı derneği ve aldığı toplam puanı bildirmelidir.
 12. Önceden tespit edildiği üzere dereceye giren 3 veya 5 müsabakacı müsabakayı düzenleyen dernekçe ödüllendirilmelidir.
 13. Ödüller kupa, plaket, sertifika şayet belirlenmişse maddi olarak yapılmalıdır.
 14. Kapanış bölümünde bir sonraki yapılacak müsabakadan hangi dernekçe düzenleneceği, yer ve saati ilan edilmelidir.
 15. Müsabakalar günün uzun bir saatini kapsadığından müsabaka arası yemek molası verilmelidir. Düzenlenen müsabakalar düzenleyen derneğe oldukça mali yük getirdiğinden katılımcılar yemek masraflarını kendileri karşılamaları ancak müsabakayı düzenleyen dernek salonun müsait bir yerinde katılımcılara sunulmak üzere bu düzeni sağlamalıdır.
 16. Müsabakayı düzenleyen dernek tüm katılımcıların çay ihtiyacını karşılamalı, her ne şekilde olursa olsun yarışma salonunda sigara içilmesi yasaklanmalıdır.

MÜSABAKA DÜZENLENMESİ (DERNEKLER ARASI PROTOKOL) :

Bu işin önderliğini yapacak bir dernek mevcut bütün derneklerle yazışma yaparak belirli bir tarihte toplanarak ve katılacak tüm dernek yetkililerinin de görüşleri alınmak suretiyle bir dernekler arası protokol hazırlanıp, imzalanmalıdır.
Protokole imza atan dernek yetkilileri görevlerinden ayrılmış olsalar bile kurallar o derneği bağlayıcı olmalı, şayet protokol kurallarına uymayan dernek veya dernekler olursa bunlara uygulanacak yaptırımlar önceden belirlenmelidir.

JÜRİ ÜYELİĞİ :

Bülbül ötüşlü kanarya müsabakalarında en önemli konu jüri üyeliğidir. Sorumluluğu nedeniyle çok kişinin bu görevi almak istemediği bilinmektedir. Jüri üyeliğini cazip bir duruma getirmek ve ehil kişilerden oluşturmak için mutlaka her yıl seminerler düzenlenmeli ve jürilik belgeleri verilmelidir. Bu konu dernekler arası protokolde yer almalı ve üstlenecek bir dernek tarih ve yer belirterek derneklerden belirli sayıda üyelerini jürilik seminerlerine davet etmelidir.
Bu seminerde konu derinlemesine ele alınmalı ve hatta önceden temin edilecek bülbül kasetleri dinletilerek nağmelerin kaleme alınış şekilleri ile hangi nağmeye kaç puan verileceği üzerinde mutabakat sağlanmalıdır.

PUANLAMA SİSTEMİ :

Takdir edilir ki bülbül nağmeleri 5 – 10 ile sınırlı değildir ve her bülbül nağmesi de aynı güzellikte değildir. Bu durumda nağmelerin hepsine aynı puanın verilmesi haksızlık olacaktır.
Şimdiye kadar izlenen bülbül ötüşlü kanaryaların 20’nin üzerinde nağme yaptığı pek görülmemiştir. (istisnalar hariç)
O nedenle güzelliği genelde kabul görecek belirli nağmelere verilecek puanlar belirlenip bu nağmeler kuşun zorunlu olarak ötmesi gereken nağmeler olduğu, kaç tanesini ötebildiyse o nağmeler üzerinden puan alması, bunlar haricinde öttüğü nağmeler ise ihtiyari (zorunlu olmayan) nağmeler olarak belirlenerek daha düşük puanlarla toplama dahil edilmesinin en iyi yol olacağı görüşündeyim.
Ayrıca kuşun bülbül sitilindeki ötüşü ile hançerinin de puanlamada dikkate alınması gerekir.
Kanarya nağmeleri ile bozuk bülbül nağmeleri toplam puandan düşülmelidir.
Diğer bir hususta 3 ten fazla kanarya nağmesi yapan veya kanarya nağmeleri ile bozuk nağmelerin toplamı 5 i geçen kuşun yarışmadan diskalifiye edilmesinin uygun olacağını düşünmekteyim.

JÜRİ PUAN CETVELİ VE TANZİMİ:

Jüri puan cetveli yazılı standart bir hale getirilmelidir. Bu cetvelde ;

 1. Zorunlu nağmeler ve verilecek puan sayısı,
 2. İhtiyari (zorunlu olmayan) nağmeler ve puan sayısı,
 3. Kuşun bülbül sitilinde ötüş şekli
 4. Kuşun ötüşünde ki hançer durumu,
 5. Eksi puan verilecek kanarya ve bozuk bülbül nağmeleri yer almalıdır,
 6. Son bölüm olarak genel puan toplamı.
 7. Jüri üyesinin adı, soyadı, imzası ve derneği veya yöresi
 8. Divan başkanlığının onay bölümünü içermelidir.

Jüri Takdir Hakkı :
Eğer yarışma kuşu diğer nağmeler içinde çok güzel bir nağme yapmışsa Örneğin “Çaviii Çaviii Oyt Oyt Oyt Vaci Vaci” gibi Jüri üyesi bu tür nağmelere 5 Puan verebilir.

DİVAN MÜSABAKA TUTANAĞI :

BÜLBÜL ÖTÜMLÜ KANARYA MÜSABAKASI PUAN CETVELİ
JÜRİ ÜYELERİ
S.NO
ADI SOYADI
YÖRESİ
1
2
3
4
5
6
7
TOP.PUAN
DERECESİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
T U T A N A K
1 nci …………… Puanla …………………………….. Derneğinden Sn:…………………………
2 nci …………… Puanla …………………………….. Derneğinden Sn:…………………………
3 nci …………… Puanla …………………………….. Derneğinden Sn:…………………………
4 nci …………… Puanla …………………………….. Derneğinden Sn:…………………………
5 nci …………… Puanla …………………………….. Derneğinden Sn:…………………………
 (Not : 20’den fazla kuş katılmış ise II nci sayfa kullanılır.)

NETİCELENDİRME, AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLENDİRME :

Divan başkanlığınca jüri üyelerinden gelen puanlar puan cetveline dökülerek dereceye girecek kuşlar belirlenir. Aynı derece’de 1 ‘den fazla kuş varsa öncelik “Hiiit Hiiit Hiiit Gırrrk” nağmesini yapan kuş o derecenin sahibidir. Aksi halde divan başkanlığınca kuraya baş vurulur.
Sonuçlar sessizlik ve sükunet sağlandıktan sonra Divan başkanlığınca açıklanır ve hemen ardından müsabakayı düzenleyen dernek yönetimince ödül törenine geçilmelidir.
Son olarak da bundan sonraki yapılacak müsabakanın yer, adres ve saatini bildirilmelidir. (Anons yapılmalıdır.)

SONUÇ :

1970’li yıllarda başlayan Bülbül Ötüşlü kanarya ve kanarya ırk güzelliği müsabakalarını istisnalar hariç hemen hemen takip etmeye çalıştım.
Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştiriciler Derneğindeki Başkanlık görevim nedeniyle belki de kendimi buna mecbur hissettim. Tanıyanların çok iyi bildiği gibi dernekler arası ilişkilerin ilerlemesi için yoğun bir uğraşı verdim.
Şimdi ise durma noktasına gelen “Bülbül Ötüşlü Kanarya Müsabakalarının” canlanması, yeni meraklıların çoğalması için naçizane kaleme aldığım şu satırlarla kişilere gelecektekilere faydalı olabilirsem kendimi bahtiyar hissedeceğim.

Saygılarımla
Besim GÜLBAKAN
[box type=”info”]
Yazar: Besim GÜLBAKAN
Kaynak: http://bahadirgulbakan.blogspot.com
Not: Bu yazı dizisi Syn. Bahadır GÜLBAKAN aracılığı ile Syn. Besim GÜLBAKAN’dan izin alınarak www.serinofil.com’da yayınlanmıştır.Tüm hakları yazarın kendisine aittir.
[/box]

İlginizi Çekebilir

Yorum yaz

Serinofil Beyaz Logo

Serinofil, 2012 yılından beri başta kanarya olmak üzere tüm kanatlı dostları seven insanların buluşma noktasıdır. “Dernek” değildir.

SAYFALAR

Copyright © 2012 –  Serinofil.com |   DMCA.com Protection Status |   Sanatizi Reklam Ajansı

İnternet sitemizin çalışması, analitik çalışmaların yürütülmesi ve tercihleriniz doğrultusunda sitenin kişiselleştirilmesi için çerezler kullanmaktayız. Çerezlere dair detaylı bilgi için Politikalar Sayfamız'ı inceleyebilirsiniz. Kabul Ediyorum

Adblock Algılandı

Lütfen web sitemiz için tarayıcılarınızdan AdBlocker uzantınızı devre dışı bırakarak bize destek olun.